เว็บหน้าประชาสัมพันธ์หลัก
ระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
เลือกการพิมพ์เกียรติบัตร ปี พ.ศ. 2563
 เกียรติระดับ
เขตพื้นที่
ประเทศ
 ปี พ.ศ.
พิมพ์ชื่อโรงเรียน

ไม่ต้องพิมพ์โรงเรียนนำหน้า

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 0  คน
แสดงรายชื่อสอบรอบแรก คลิกที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง/
พิมพ์บัตรรอบสอง
คลิกที่นี่
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รายชื่อผู้ประสานงานเขตพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
- ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โทร 02 288 5881 หรือ 02 288 5884