รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
สาย 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาที่สอบ
ผลการพิจารณา
1 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
2 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
3 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
4 เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
5 เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
6 เด็กชายธนวรรธน์  คธาเหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
7 เด็กชายวงศ์วริศ  ทิพย์ธนากานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
8 เด็กชายอินทัช  เจริญครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
9 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
10 นายสรวิส  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
11 นายธีร์ธวัช  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
12 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
13 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
14 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
15 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
16 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
17 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
18 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
19 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
20 เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
21 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
22 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3 คณิตประถม อนุมัติ
23 เด็กหญิงอภิชยา  ชัยเสริมเทวัญ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
24 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
25 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
26 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
27 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
28 เด็กชายศุภกร  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
29 เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
30 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
31 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
32 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
33 เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
34 เด็กชายพชร  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
35 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
36 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
37 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
38 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
39 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
40 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
41 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
42 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
43 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
44 เด็กชายภีรศิลป์  นิฏฐิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
45 เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
46 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
47 เด็กชายณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
48 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
49 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
50 เด็กชายพัชรดนัย  รุุจิฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
51 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
52 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
53 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
54 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
55 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
56 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
57 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
58 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
59 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
60 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
61 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
62 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
63 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
64 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
65 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
66 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
67 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนสิทธาภัทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
68 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
69 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
70 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
71 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
72 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
73 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
74 เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
75 เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
76 เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
77 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
78 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
79 นายจิราชัย  ทันวิทูล โรงเรียนค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
80 เด็กชายดุลย์ธานี  พึ่งเกียรติรัศมี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
81 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
82 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
83 เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
84 เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
85 เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
86 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
87 เด็กหญิงนันทวรรณ  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
88 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
89 เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
90 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
91 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
92 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
93 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
94 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต วิทย์ประถม อนุมัติ
95 เด็กชายชยพัทธิ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต วิทย์ประถม อนุมัติ
96 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
97 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
98 นางสาวกรวรัญ  ติรนันท์มงคล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
99 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
100 เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
101 เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
102 เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สพป.ยโสธร เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
103 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
104 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
105 เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
106 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
107 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
108 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
109 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
110 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
111 เด็กชายอนาวิล  แจ่มฉาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
112 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
113 เด็กหญิงศิริภัสสร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
114 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
115 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
116 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
117 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
118 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
119 เด็กชายเฉลิมภรพจน์  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
120 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
121 เด็กหญิงณัชชา  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
122 เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
123 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
124 เด็กหญิงไปรยา  เสือสว่าง โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
125 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทาจินา โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
126 เด็กชายณัฐพล  งาหอม โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
127 เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
128 เด็กหญิงกัลญา  แสงโพลง โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
129 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
130 เด็กหญิงสุชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
131 เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
132 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
133 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
134 นางสาวภัทรณิชา  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
135 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
136 เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
137 เด็กหญิงนภสร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
138 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
139 เด็กชายกฤษฎิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
140 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
141 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
142 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
143 เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
144 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
145 เด็กหญิงเจมิญตา  หวังเกียรติขจร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
146 เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
147 เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
148 เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
149 เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
150 เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
151 เด็กชายภาคิน  ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
152 เด็กชายวุฒิพงศ์  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
153 เด็กชายวริศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
154 เด็กชายปรมี  วัชรีบำรุง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
155 เด็กชายภัทร  อัตศรัณย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
156 เด็กชายศุภกาญจณ์  เย็นใจชน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
157 เด็กชายภาธรรม  ชัยอดิศัย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
158 เด็กชายอภิวิชญ์  เจษฎาภินันท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
159 เด็กชายสมสรรพ์  คูถิรตระการ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
160 เด็กชายภูมิสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
161 เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
162 เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3 คณิตประถม อนุมัติ
163 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
164 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
165 เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
166 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
167 เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม คณิตประถม ไม่อนุมัติ
168 เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม คณิตประถม ไม่อนุมัติ
169 เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
170 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
171 เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สพป.สมุทรสาคร คณิตประถม อนุมัติ
172 เด็กชายฐิติศักดิ์  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป.สระแก้ว เขต 2 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
173 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
174 เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พิพิธพัฒนากร โรงเรียนอนุบาลปราณี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
175 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
176 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
177 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
178 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
179 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ วิทย์ประถม อนุมัติ
180 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
181 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
182 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
183 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
184 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
185 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
186 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
187 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
188 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
189 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
190 เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
191 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
192 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
193 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
194 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญเผือก โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
195 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
196 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
197 เด็กชายชยพล  คงเมือง โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
198 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
199 เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
200 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
201 เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
202 เด็กชายอธิภัทร  ธรรมไชยธรรศ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
203 เด็กชายอรรถกร  อัศววงศ์เสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
204 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม ไม่อนุมัติ
205 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
206 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
207 เด็กชายธีรภัค  โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
208 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
209 เด็กชายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
210 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
211 เด็กชายพรรณทัต  กนกวรานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
212 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
213 เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
214 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
215 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
216 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
217 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
218 เด็กชายบุญรักษ์  แสงหิรัญวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
219 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
220 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
221 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
222 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
223 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
224 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
225 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
226 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
227 เด็กชายวิชยุตม์  เหรียญกิตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
228 เด็กชายณัทพงศ์  พันเสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
229 เด็กชายดลภัทร  ธันโยดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
230 เด็กชายปัณณาธีร์  มหาวิจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
231 เด็กชายกรณ์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
232 เด็กชายติณณ์  ใหม่เจริญศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
233 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
234 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
235 เด็กชายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
236 เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
237 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
238 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
239 เด็กหญิงอมาษญา  เลี้ยงบำรุง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
240 เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
241 เด็กหญิงณัฐภัค  หลักเเหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
242 เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
243 เด็กหญิงวิชญาพร  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
244 เด็กหญิงพฤฒาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
245 เด็กหญิงณัฐกานต์  อริยสัจจากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
246 เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
247 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ซิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
248 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
249 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
250 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
251 เด็กหญิงฟ้าใส  ภักดีนิติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
252 เด็กชายกันตพล  จิตสม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม ไม่อนุมัติ
253 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
254 เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
255 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
256 เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์ โรงเรียนพิพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
257 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
258 เด็กชายพิชญาวรรษ  อินทนนท์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
259 เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
260 เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์ โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
261 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนลาซาล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
262 เด็กชายโชต  อยู่ประพัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้า สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
263 เด็กหญิงรวิสรา  โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
264 เด็กชายจิรทีปต์  เหลืองวิไลเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
265 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
266 เด็กชายชนาธิป  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
267 เด็กชายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
268 เด็กชายพณิช  กมลาพร โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
269 เด็กหญิงณัชชา  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
270 เด็กหญิงนิตา  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
271 เด็กชายกวิน  มโนมัยพิบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
272 เด็กชายกฤตกานต์  ดำรงพิงคสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
273 เด็กชายทศ  บุญเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
274 เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
275 เด็กชายปูรณ์  ภู่สันติพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
276 เด็กชายวิธวินท์  สิทธิศิรินุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
277 เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
278 เด็กชายแทนชนม์  บุญครอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
279 เด็กชายธีรติ  เอกเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
280 เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
281 เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
282 เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
283 เด็กชายณวัฒน์  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
284 เด็กชายธเนศพล  อมรจิรพร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
285 เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
286 เด็กชายอติกันต์  หวลเจริญทนต์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
287 เด็กชายสุทธินันท์  เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
288 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
289 เด็กชายณภัทร  จริยาสถาพร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
290 เด็กชายชวนินทร์  ปิ่นมงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
291 เด็กชายก้องภพ  อุดมรัตนพรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
292 เด็กชายปริยวิศว์  เลิศวัฒนะไพศาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
293 เด็กชายณภัทร  ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
294 เด็กชายรัชพล  บัวหุ่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
295 เด็กหญิงธรรมรดี  ตันศรีวรรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
296 เด็กชายภูธเนศ  พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
297 เด็กหญิงเวอร์จิเนีย  มนัสปิยะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
298 เด็กชายวรณ  ลิ้มสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
299 เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
300 เด็กหญิงธันยธร  เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
301 เด็กหญิงณัชชา  ชัยบุรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
302 เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่สามารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
303 เด็กชายปรีดิ์  สิมพลิพันธุ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
304 เด็กชายภาธร  อัมมวรรธน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
305 เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
306 นายสุระพัชช์  หิรัญสิราวัตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
307 เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
308 เด็กชายพนัส  เยาวเรศเถกิงกิจ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
309 เด็กชายณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
310 เด็กชายธิติ  เถลิงบุญสิริ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
311 เด็กชายธีรโชติ  คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
312 เด็กชายกันต์  กิตติชัยดำรง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
313 เด็กชายศิระ  ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
314 นายชวิศ  ฤทธิเดชรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
315 เด็กชายวริทธิ์  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
316 เด็กชายปาติโมกข์  สหะพล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
317 เด็กชายศุภณัฐ  สุริโยดร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
318 เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
319 เด็กชายรัชพล  ธนาภรณ์สกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
320 เด็กชายวิชญ์ภาส  จินดาวิมลเลิศ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
321 เด็กชายสัณหณัฐทวี  ธนรัช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
322 เด็กหญิงศศิภา  สนั่นเสียง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
323 เด็กชายวิชญ์พล  นาครัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
324 เด็กหญิงภาวิดา  วงศ์ถิรพร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
325 เด็กชายวิธิณัฐ  ธีร์วิริยะ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
326 เด็กชายณัฐธัญ  หวังถาวร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
327 เด็กชายศรัณย์  ไตรภัทรนันท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
328 เด็กชายครองภพ  มั่นคง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
329 เด็กชายทีฆ์กฤช  ทีฆรัชตธนกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
330 เด็กชายธฤต  ขติฌานัง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
331 เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
332 เด็กชายบรมคุณ  หลาบหนองแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
333 เด็กชายลัทธวิทย์  ทิพาเสถียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
334 เด็กหญิงพัชร์พิชา  เลิศวิสิฐพล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
335 เด็กชายตนุภัทร  ตระกูลธงชัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
336 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรัยไชยาพร โรงเรียนรุ่งอรุณ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
337 เด็กหญิงภัสสร  เจียรจรูญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
338 เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
339 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
340 เด็กชายปัณฑิวัฒน์  ธรรมนูญรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
341 เด็กชายอิทธินันท์  เมนอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
342 เด็กชายชลสิฒภ์  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
343 เด็กชายอมต  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
344 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
345 นายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
346 เด็กชายทิวัตถ์  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
347 เด็กชายธัชพันธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
348 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
349 นายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
350 เด็กชายพินิต  กล่อมจิตเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
351 เด็กชายณัฐภัทร  ลัลากิจทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
352 เด็กชายยุทธนา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
353 เด็กชายเอกณัฐ  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
354 นายสุวลักษณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
355 นายจิรภัทร  รุจิรายุกต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
356 เด็กชายธนกร  เตมัยสมิธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
357 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
358 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
359 นายเนติภูมิ  สิทธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
360 เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
361 เด็กชายหะทัยธรรม  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
362 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
363 เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
364 นายชาญพิชญ์  พันธ์ุเสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
365 เด็กชายจิรภัทร  สุทธิโอภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
366 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
367 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
368 เด็กชายเอ็ดวิน  ชาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
369 นายศรัณย์ทร  อัศวรังติคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
370 เด็กชายกันตภณ  งั่วบุญศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
371 เด็กชายพร้อม  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
372 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
373 เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
374 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
375 นางสาวณัทธมนต์  เมฆธน โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
376 เด็กหญิงชวิศา  สง่าเจริญกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
377 เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
378 เด็กหญิงบัณฑิตา  หัวใจเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
379 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสุขุม โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
380 เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
381 เด็กหญิงณัชชา  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
382 เด็กหญิงกรกาญจน์พัช  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
383 เด็กหญิงชนันธร  อาสน์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
384 นายปรัถกร  หาญหริรักษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
385 เด็กชายน่านนภนต์  สารบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
386 เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
387 เด็กหญิงวงษ์ภัสสร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
388 นางสาวณิชา  ตรีธรรมรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
389 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
390 เด็กชายณัฏฐ์  วารีวนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
391 เด็กชายฐานวีร์  เพ็ญเพชรเจตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
392 เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
393 เด็กชายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
394 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
395 เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
396 เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
397 เด็กหญิงอิสรีย์  คหกิจไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
398 เด็กชายธราดร  อึ้งประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
399 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
400 เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
401 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรียุทธศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
402 เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
403 เด็กชายพรรักษ์  ตั้งอังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
404 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
405 นางสาวปภาดา  ไตรสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
406 เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
407 เด็กชายอนุรักษ์  วิริยะภูมิสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
408 เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
409 เด็กชายอมรินทร์  สรรพลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
410 เด็กชายณพล  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
411 เด็กชายธัชวรรธน์  ปัญญาวุฒิเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
412 เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
413 เด็กชายสิรวิชญ์  สว่างแจ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
414 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อุนนาภิรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
415 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชนะพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
416 นางสาวสาธิตา  บุบผากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
417 เด็กชายปองเอก  จุลสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
418 เด็กชายณัฐพล  จันทร์ไพสิฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
419 เด็กหญิงวรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
420 เด็กหญิงพริมา  ชลวิหารพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
421 นางสาวรินรดา  ศัลยานุบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
422 เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (ลพบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
423 นางสาวชาลิสา  วิรุณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
424 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
425 เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
426 นางสาวปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
427 เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
428 นายพลพล  ลิมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
429 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
430 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
431 เด็กชายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
432 เด็กชายธีธัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
433 นางสาวบุษบงกช  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
434 นายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
435 เด็กชายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
436 นายกฤษณ์  มณีเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
437 นายธรรมธัช  ตันติเสวี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
438 เด็กชายธรรมธัช  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
439 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธัญสิริพิชญากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
440 นายภัทรพล  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
441 นายวรท  เชาว์บวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
442 เด็กชายธัญกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
443 เด็กชายรุจิภาส  วราธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
444 นายธนากร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
445 เด็กชายกวินท์  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
446 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
447 เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
448 นายฑวัต  ทวีศักดิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
449 นายไพสิฐ  ลือสิริพาณิชย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
450 เด็กหญิงคริษฐา  สุทธิโอสถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
451 นางสาวสโรชา  เสมอภาค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
452 นางสาวกชพรรณ  สุขเกิด โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
453 เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
454 เด็กชายณภัทร  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
455 เด็กชายสิรวิชญ์  เหลืองอักษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
456 เด็กหญิงณิชา  วิรุฬห์พานิช โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
457 เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
458 เด็กชายณัฐวุฒิ  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
459 เด็กหญิงชญาภา  บุญชูมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
460 เด็กหญิงกฤติมา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
461 เด็กชายณภัทร  เฉลิมวัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
462 เด็กหญิงเอื้อกานต์  เศวตสุทธิพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
463 เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
464 เด็กชายชนกันต์  ประสมศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
465 นางสาวถนิตา  ฉันทนาวราพิชญ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
466 เด็กชายณัฏฐ์ไพรัช  เพชรวรคุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
467 เด็กชายอกฤษณ์  ชุดเจือจีน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
468 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ฐาปนกุลศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
469 เด็กชายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
470 นายพัชรพล  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
471 เด็กชายสุกฤษฏิ์  มโนมัยโรจน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
472 เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
473 เด็กชายกิตติกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
474 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
475 เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
476 เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
477 นายถิรธวัช  ณรงค์การดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
478 เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
479 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
480 เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
481 เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
482 นายเวทิต  กัลย์จรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
483 นายไมตรี  หิรัญตียะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
484 นายธนัชพงษ์  ชาวงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
485 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
486 เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
487 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
488 นายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
489 เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
490 เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
491 เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
492 นายปฏิภาณ  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
493 เด็กชายจิระกันต์  สุจริต โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
494 เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
495 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
496 เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
497 เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
498 เด็กชายปริพัฒน์  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
499 เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
500 นายณัฏฐ์ธนชัย  สวนปลิก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
501 เด็กชายณภัทร  สมิทธิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
502 นายจักรภัทร  ฉิมเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
503 เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
504 เด็กชายพีรวัส  ว่องไว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
505 เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
506 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ