บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
 ห้องสอบที่ 33 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 อาคารกาญจนาภิเษก
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายกรวิชญ์  กันติ๊บ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 2 0 4 3 0 9 0 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/11/2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------